Privacy

Privacy Policy | MM Beauty & Sense

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de wet Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

1. Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam dienstverlener : MM Beauty & Sense
Website : www.mmbeautyensense.nl
Inschrijfnummer KvK : 09076343
BTW-nummer : NL1925.13.308.B01

2. E-mailadres

• Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen voor soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.
• Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend
• U kunt zich ten alle tijden afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Deze link staat altijd onder aan de mail.
• Heeft u uw e-mailadres aan ons verstrekt, dan wordt deze alleen gebruikt voor directe communicatie, tussen MM Beauty & Sense en u.

3. Postadres

Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd en het versturen van een kerstkaart.

4. Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer alleen voor het maken van afspraken en niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens

 • Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen indien:
 • De uitvoering van een met u gesloten overeenkomst
  De goede invulling van een publiekrechtelijke taak
 • De behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij u belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren)
 • U toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan

Wij bewaren uw gegevens minimaal 15 jaar. Dit in verband met keuringen van bepaalde zorginstellingen (bijvoorbeeld de GGD). Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens

In het kader van het aanbieden van producten of diensten die u zouden kunnen interesseren, kunnen wij gegevens van personen die hun gegevens beschikbaar hebben gesteld doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, wanneer dit noodzakelijk is:

 • Voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst
 • Voor de goede invulling van een publiekrechtelijke taak
 • Voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren

Als bovenstaande gronden niet van toepassing zijn, vragen wij uw toestemming voordat de gegevens met derden worden gedeeld.

7. Behandeling

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, schoonheidsspecialiste en pedicure een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heeft MM Beauty & Sense als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

 • Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • De kosten van het consult

8. Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria:

 • Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt, wordt altijd gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding
  Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
 • Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
 • Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
  Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
 • Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

9. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server.
Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om verlies, onrechtmatig gebruik of de wijziging van de informatie die wij ontvangen op onze site.
Wij werken met mailchimp (emailprogramma) en Melissa (computerprogramma)

10. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen via onderstaand adres.

11. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:
MM Beauty & Sense
Hoofdstraat 157F
3781AD Voorthuizen
0342-478133
marian@mmbeautyensense.nl
Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.